Ubytovací řád

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit zaměstnancům.

Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu neprodleně nahradit.

Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Zákaz používání přinesené elektrospotřebiče. Pouze v koupelnách je povoleno používat vysoušeče vlasů a holicí strojky.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu, tak v přilehlém okolí.

Klíče od restaurace nepůjčujeme, není to klubovna.

Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách areálu penzionu.

V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitelů.

V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Host je povinen při ukončení ubytování opustit pokoj do 10:00 hod. Při překročení této doby mu bude účtován další započatý den.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji světla a vypnout či uzavřít jeho příslušenství, uzavřít a uzamknout dveře a klíč odevzdat v restauraci.

Při odchodu z pokoje zavírejte okna.

Nesušte si prosím boty a jiné věci na topení.

Hlavní vchod i pokoj vždy zamykejte.

Ve všech prostorách penzionu včetně restaurace platí přísný zákaz kouření!

Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí již poskytnuté služby.